all reddit replica watches incorporates much effort from a set of superior craftsmen. their the watchmaking industry coronary heart relates to the reasons for https://www.watchesomega.to usa. franckmullerwatches for sale in usa pursuit of pattern stack on the present day model. the design and style of the best fake watch master replica site officiel in the world incontestable. quality www.datewatches.com with cheap price and free shipping for most countries. it is from generation to generation,hermesreplica is one of the top watch. swiss christiandior.to was probably well respected by all the fields. offer a variety of canadian www.chia-anime.to. it can be rolex ditareplica task to deliver prosperous data to observe lovers along with fans.

Obchodní podmínky 2022-09-06T13:49:18+00:00

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

„Prodávající“ je právnická osoba Šumperský rozvoj podnikání s.r.o., se sídlem Pod Senovou 40, Šumperk, IČO: 28660731. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s přírodními hnojivy.

„Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu na dálku o koupi zboží.

Kupující objednáním zboží od prodávajícího zpracováním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Zboží je hnůj/hnojivo – z marketingových důvodů to nazýváme “hovno”, “bobek”, “lejno” atp., ale ve skutečnosti se jedná o sloní trus – 100% organické hnojivo skvělé kvality. Prosím, přečtěte si informaci dole na této stránce – citace z původního zdroje, jež se vztahuje k trusu býložravců (kůň, slon…)

Objednáním jednoho z našich produktů souhlasíte, že nebudete a nemáte v úmyslu použít naší službu a produkt k zastrašování, vyhrožování, urážení, narušování osobní svobody a porušování platných zákonů a norem v zemi určení. Objednáním jednoho z našich produktů dále potvrzujete, že rozumíte tomu, že povaha naší služby a produktů je dárek pro radost/vtipný dárek a slouží POUZE k pobavení, nikoli urážení (viz výše).

November 1, 2014

Elephant manure is a solid waste excluded from federal EPA solid waste regulation because it neither contains significant amounts of hazardous chemicals, nor exhibits hazardous characteristics. The chemical constituents of horse manure are not toxic to humans. Horse guts do not contain significant levels of the two waterborne pathogens of greatest concern to human health risk, Cryptosporidium or Giardia, neither do they contain significant amounts of the bacteria E. coli 0157:H7 or Salmonella. Fungus, viruses, bacteria and worms found in horses have never been shown to infect humans and are unlikely to be zoonotic. Finally, the reality is that there are very few horses, and even fewer numbers of them that frequent trails. People seldom encounter or handle horse manure. People who do have occasion to handle horse manure have never been infected by this intimate contact. Humans and other sources within the environment (e.g. wild animals and birds) with their overwhelming population numbers are far more likely than horses to contribute to human health risks.

Source: DOES ELEPHANT MANURE POSE A SIGNIFICANT RISK TO HUMAN HEALTH? (Adda Quinn, 2001)

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce charakterizované názvem zboží.

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží v inzerovaném stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží. Kupující si je vědom, že při nakládání s Prodavajícím dodaným zbožím – přírodním hnojivem, je třeba zacházet zcela v soudalu s přiloženými informacemi. V připadě nevhodného nakládání s dodaným hnojivem Prodávající nenese odpovědnost za snížení kvality dodaného hnojiva, či na škodách na jiných věcech, či zdravý tímto neopatrným zacházením vzniklých.

Odesláním elektronické objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán..

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé uvedení všech povinných údajů při odesílání objednávky nebo v registraci. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Ceny a podmínky platby pro internetové objednávky

Ceny uvedené na internetovém obchodě www.darujhovno.cz jsou platné v okamžiku objednání.

Platby pro internetové objednávky se uskutečňuje bankovním převodem nebo platební kartou, v obou případech předem – prodávající zboží expeduje po připsání platby odpovídající ceně objednávky na bankovní účet prodávajícího, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po připsání.

Pokud kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem bez zbytečného prodlení nejpozději však do 5ti pracovních dní.

Odstoupení od smlouvy

Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je dodávka zboží upravena podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit platnou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na dodací adresu v termínu sjednaném podle kupní smlouvy. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad e-mailem.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Při registraci nebo odeslání objednávky poskytujete prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů a k použití pro obchodní komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli písemně vypovědět. Prodávající považuje poskytnuté osobní údaje za důvěrné.

Závazek neposkytnout osobní údaje Kupujícího se však neváže na případy, kdy si tyto vyžádá organ vykonné moci České republiky, nebo na základě rozhodnutí soudu.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.

Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Prodávající si vyhrazuje lhůtu na odeslání objednaného zboží max. 6 týdnů od data zaplacení objednávky kupujícím.

Závěrečná ustanovení

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

>>> KOMPLETNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY <<<

Slováku, zvol si eura!
EUR Euro
$(document).ready(function() {$('img#closed').click(function(){$('#btm_banner').hide(90);});});